E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m

B u d a p e s t

Az ELTENET felhasználási rendje

ELTE Információtechnológiai Központ

___________________________________________________________________________

1995

Bevezetés

Minden hálózat célja az, hogy segítségével több erõforrás teljesítményét egyesíteni lehessen, ill. az, hogy a felhasználók távoli erõforrásokat is használhassanak. A számítógép hálózaton keresztül is számos szolgáltatás érhetõ el. Ezek a szolgáltatások, ill. a szolgáltatói részben az ELTENET-en belül találhatók meg, részben mivel az egyetem kapcsolatban van a világ összes nagy, akadémiai hálózatával a világ bármely pontján lehetnek, és használhatók is, ha ehhez a felhasználónak jogosultsága van. Az alábbiakban röviden felsoroljuk a jelenleg legfontosabb szolgáltatásokat:

számítási (CPU) kapacitások (A hálózaton sok, nagyteljesítményû számítógép érhetõ el, amelyekkel nagymennyiségû, bonyolult számítás végezhetõ el),

terminál bejelentkezés távoli gépekre,

adatállományok (file-ok) átvitele különbözõ gépek között,

elektronikus levelezés (E-mail),

információs szolgáltatások, amelyek lehetnek ingyenes programok, adatbankok, szöveges elosztott adatbázisok, stb,

automatizált könyvtári rendszerek.

Mivel a számítógéphálózat többé-kevésbé autonóm résztvevõket szolgál ki, ill. ezek együttmûködésén alapszik, mûködését szükségszerûen szabályozni kell. Az együttmûködés szabályainak a be nem tartása sok száz ember munkáját teheti tönkre vagy lehetetlenné.

Ez a szabályzat nem helyettesíti a hálózat használatának a technikai leírásait, amelyeket idõrõl idõre újra kell írni a pillanatnyi lehetõségeknek megfelelõen és nem célja a hálózat használatának a részletes szabályozása sem. Csupán azt kívánja rögzíteni, hogy meddig terjednek, ill. terjedhetnek a felhasználók jogai, és röviden összefoglalja a létezõ törvényes és etikai korlátokat. Minden felhasználónak joga van a hálózat használatára bármely hálózati szolgáltatás igénybe vételéhez olyan módon, hogy ezzel nem sért tételes jogot, nem sérti durván és szándékosan másoknak az érdekeit, ill. amennyiben valamely szolgáltatás csak térítés ellenében vehetõ igénybe, ennek fedezete a rendelkezésére áll.

Az egyetem adatátviteli hálózata 1989 óta folyamatosan mind extenzív, mind intenzív fejlesztés alatt áll. Az ELTENET hálózatra kapcsolt gépek száma 1994 elején meghaladta az ezret, és ez természetesen ennél sokszor több felhasználót jelent, hiszen a legritkább esetben fordul elõ, hogy egy gép, legyen az egy- vagy többfelhasználós, kizárólagosan egyetlen ember rendelkezésére áll csak. Mivel a hálózat nagysebességû adatkapcsolatban van a világ összes nagy, akadémiai hálózatával, egy világhálózat része mára szükségessé vált egy olyan átfogó, a nemzetközi normákhoz igazodó felhasználói szabályzat elkészítése, amely magában foglalja mindazokat a szigorú szabályokat és megengedõ ajánlásokat, amelyek nélkül egy ekkora hálózat nem mûködtethetõ.

Ennek a felhasználási rendnek a kötelezõ érvényû pontjait minden felhasználónak be kell tartania, és azok megsértése a hálózat használatában korlátozást, szélsõséges esetben kizárást jelenthet egy adott gép, vagy felhasználó számára. Szándékosan tettünk különbséget gép és felhasználó között. Ha a felhasználási rend értelmében megengedhetetlen akció egy adott géprõl indul ki, akkor az adott gép rendszergazdája köteles a Számítógép Hálózati Központ javaslata alapján a tanácsolt korlátozásokat elrendelni az adott felhasználó ellen. Ha ezt nem teszi meg, akkor maga a gép ellen foganatosít az SZHK korlátozást. Ha egy adott gépen (pl. PC-n) nem azonosítható egyértelmûen a szabálytalanságot elkövetõ felhasználó, akkor a gép ellen kell foganatosítani rendszabályokat. Ezt természetesen megelõzi az adott gép - az ELTENET név-szerverében bejegyzett - felelõsének az értesítése. Ha a gép (PC) felelõse nem képes gondoskodni az adott gép nem rendeltetésszerû használatáról, akkor foganatosítja az SZHK az adott korlátozást.

A felhasználási rend magában foglalja a hálózat használatával kapcsolatos hardver szabályokat, a szoftverek installálásának szabályait, a bejelentési kötelezettségeket, a hálózat használatának jogi és etikai szabályait és az azokkal kapcsolatos ajánlásokat, valamint a publikus gépek felhasználói rendjét.

Ennek a felhasználói rendnek a nem ismerése nem mentesíti a felhasználót a megsértése esetén foganatosítható szankciók, illetve az esetleges büntetõjogi következmények alól!

Az ELTENET mûködtetését az Információtechnológiai Központhoz tartozó Számítógép Hálózati Központ (SzHK) végzi. A felügyeletet felette elsõ fokon az információtechnológiai igazgató, másodfokon az egyetemi fõigazgató látja el.

1. Hardver felhasználói rend

1.1. Az ELTENET épülethálózatok felépítése

Az ELTENET hálózat optikai kábel alapú hálózat Ez azt jelenti, hogy az egyes épületeket és az épületen belül az egymástól nagyobb távolságra lévõ pontokat optikai kábelek kötik össze. Az optikai kábelek végpontjaiban repeaterek - ismétlõk - vannak elhelyezve, és ezekbõl indul ki az épületek adott részeit behálózó koaxiális kábelhálózat. Ez a kábelhálózat mindenhol a szobák utcai frontjain a falon és az ablak alatt halad, és ezen vannak a csatlakozópontok. A csatlakozók úgy vannak kialakítva, hogy azokba a gépet és a falialjzatot összekötõ kábel az adott kábelszegmens megszakítása nélkül csatlakoztatható. Ez azért lényeges, mert az Ethernet alapú kábelhálózat busz (sín) rendszerû, ami azt jelenti, hogy az egyes gépek úgy csatlakoznak a maximálisan 185 m hosszú kábelszegmenshez, hogy azon egy T csatlakozó van elhelyezve, és ennek a nagyimpedanciás vége (a T szára) csatlakozik a gép illesztõkártyájához. Ilyen hálózatok esetében a falon két BNC csatlakozó van elhelyezve, és azok, ha nincs gép csatlakoztatva, egy kis kábeldarabbal rövidre vannak zárva. A hálózathoz csak a rövidzár megszakításával lehet gépet csatlakoztatni, ami együttjárhat a teljes kábelszegmens használaton kívül helyezésével. Ezt elkerülendõ, az ELTE-n olyan biztonsági csatlakozót használunk, amellyel ezt a hálózati kimaradást el lehet kerülni, és a csatlakoztatáshoz semmilyen szakértelem nem kell.

1.2. Gépek csatlakoztatása a hálózathoz

Egy gép csatlakoztatása a hálózathoz attól függ, hogy az adott gép rendelkezik-e beépített Ethernet csatolóval (rendszerint többfelhasználós gép), vagy nem (rendszerint IBM kompatibilis PC). Ez utóbbi esetben a gépbe illesztõkártyát kell helyezni. Az ELTE Mûszaki Anyagraktára (ELTE Múzeum krt. 6-8. Fõépület alagsor; bejárat a Trefort kert õrporta mellett) SMC típusú Ethernet illesztõkártyát tart raktári készletként. A Számítógép Hálózati Központ a raktárban tartott kártyákhoz ad felhasználói támogatást. Ezt a kártyát a tanszékvezetõ által aláírt anyagkivételezõ könyvvel lehet a raktárból elhozni (Kivételezõ könyvet az Ellátási Igazgatóságnál lehet beszerezni.). Ugyancsak a raktárban lehet kivételezni összekötõ kábelt, ami a falicsatlakozó és a gép között teremt kapcsolatot. A kártya gépbe szerelése és az összekötõ kábel bedugaszolása után a gép hardver szempontból készen áll a hálózathoz való csatlakozásra.

1.3. Hálózati adminisztráció

1.2.1. A gépek bejelentése

Az adott gép hálózaton való használatához ezután két dolog szükséges: 1. A hálózati adminisztráció; 2. A hálózati szoftver installálása.

A hálózati adminisztráció a gépnek a Számítógép Hálózati Központhoz történõ bejelentését foglalja magában egy formanyomtatványon, amely az SZHK-nál szerezhetõ be (Trefort kert C épület, alagsor). A formanyomtatványon, - amely a mellékelt alakú, - fel kell tüntetni a következõ adatokat:

A gép hálózati (internet) címe: általában 157.181.xxx.xxx alakú

A Hálózati Központ adja !

Az Ethernet csatoló hardver címe: rajta van az illesztõkártyán (minden kártyának

egyedi címe van)

A gép helye: campus, épület, emelet, szobaszám

A gép tulajdonosa: (a gépért felelõsséget vállaló személy: kar, tanszék)

A tulajdonos telefonszáma:

A gép neve: <név>.elte.hu,

ahol a név a gép egyedi neve. (Esetleges

névazonosság esetén az SZHK értesíti a

tulajdonost, hogy válasszon más nevet)

A név max. 8 karakter hosszú lehet.

1.2.2. Internet cím

Internet címet kétféleképpen lehet kapni:

Ha az adott épületnek van épületfelelõse, akkor õ ad címet, mivel az adott alhálózatban õ tartja azokat nyilván; ebben az esetben a nyilvántartó lapot is neki kell leadni, és õ továbbítja azt az SZHK-nak.

Ha az adott épületnek nincs épületfelelõse, akkor az SZHK-tól kell címet kérni a 3093 telefonszámon. Ezen a számon üzenetrögzítõ van, és abba a fenti adatokat (természetesen a kérendõ cím kivételével) be kell diktálni. Azután az SZHK kitölt a géprõl egy teljes nyilvántartó lapot, és annak másolatát elküldi a felhasználónak.

Az SZHK az adatokat egyrészt papíron tartja nyilván, másrészt bevezeti az egyetem név-szerverébe . (Ez egy olyan speciális gép, amely a nevek és címek egymásba konvertálását végzi. Ez különösen levelezés esetén létfontosságú.) Enélkül a felhasználó a saját gépérõl számos hálózati szolgáltatást nem fog tudni elérni.

1.2.3. Szoftver installálás

Ha a gép csatlakoztatva van a hálózathoz, és be van jegyezve a név-szerverbe, akkor hálózati szoftver installálható a gépen. Az ELTENET-be kötött gépek csak jogtiszta szoftverrel mûködhetnek. Ennek megfelelõen kétféle lehetõség van:

1. Jogtiszta PC-TCP szoftver installálása. Ez a szoftver beszerezhetõ elõzetes jelentkezés alapján az SZHK-ban. Az egyetem, mint a HUNGARNET egyesület tagja, igen nagy kedvezménnyel jut hozzá ehhez a programhoz. A beszerzés bonyolítását az SZHK végzi. Ez a program minden hálózati igényt kielégít.

2. Vannak kisebb tudású, de hálózati szerverekrõl ingyen beszerezhetõ hálózati programok. Ezek kevesebb szolgáltatást nyújtanak, mint a fenti program, de számos alapvetõ funkciót biztosítanak. Ezek közül az SZHK a Windows alatt futó WINQVT-t és a DOS alatt futó NCSA-Telnet-et támogatja. Természetesen számos más, ún. "public domain server"-rõl beszerezhetõ más program is létezik, ezekhez azonban az SZHK különösebb támogatást nem ad.

A szoftver installálást az adott épületben az épületfelelõs végzi, ha ilyen nincs, akkor az ilyen irányú kérelmet a fent említett telefonszámon az SZHK-nak lehet továbbítani, mely felveszi a kapcsolatot a felhasználóval.

Hálózati szoftverhez a Hálózati Központban lehet elõzetes igénybejelentés után hozz'jutni, ha az egységre esõ térítési kötelezettséget érvényes pénzügyi forrásátcsoportosító lappal igazolja a kérelmezõ, és aláírja a jogtisztaság betartására vonatkozó felelõsségi nyilatkozatot.

1.3. A hardver elemekkel kapcsolatos szabályok

1.3.1. Kábelekkel, csatlakozókkal kapcsolatos szabályok

Tilos a koaxiális kábelezést a fali csatlakozónál megbontani, és közvetlenül a koaxiális kábelre gépet csatlakozatatni. Ugyancsak tilos 3 m-nél hosszabb lengõcsatlakozót használni a gép és a falicsatlakozó között. Ha ez elkerülhetetlenül szükséges, akkor KÖTELEZÕ az SZHK hardver szakemberével konzultálni.

1.3.2. Aktív eszközök

Az ELTENET aktív eszközeit az SZHK tartja karban. Ezért tilos az aktív eszközökhöz hozzányúlni, esetlegesen feszültségmentesíteni, újraindítani, és a hálózati csatlakozásokat megbontani.

1.3.3. Hálózati csatolók

A gépek hálózati csatolói egyedi hardver címmel vannak gyárilag ellátva. Vannak olyan azonosíthatatlan gyártók (fõleg taiwaniak), amelyek olyan Ethernet kártyákat is forgalmaznak, amelyek hardver címe kapcsolók segítségével állítható. Ezek fõleg Novell hálózatokra készûltek. Az ELTENET-ben tilos ilyen kártyákat használni. TILOS hardver címet megtévesztés, hálózati kalózkodás céljából átírni. Ugyancsak tilos olyan kártyák és programok használata, amelyek a hálózaton közlekedõ csomagok elfogására és dekódolására alkalmasak. Ezek a magán- és levéltitkot sértik, és így ez a tevékenység a BTK-ba ütközik. Az egyetem ilyen tevékenység felfedezése esetén feljelentéssel élhet az elkövetõ ellen, és a hálózat használatából az adott gépet és felhasználót kizárja.

Gépbejelentõ lap

A gép hálózati címe: 157.181.|__|__|__|.|__|__|__|

Az Ethernet csatoló hardver címe: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

A gép típusa: PC DEC........... IBM.............

Mac SGI............. HP................

egyéb:..........................................

A gép operációs rendszere ..........................................................

A gép helye: ..........................................................

campus épület emelet szobaszám

A gép üzemeltetõje: ..........................................................

A üzemeltetõ telefonszáma: ..........................................................

Szervezeti egység ..........................................................

A gép neve: |__|__|__|__|__|__|__|__|.elte.hu

Budapest, 1994....................................

..................................................

aláírás

2. A hálózat használatának etikai szabályai, és a használattal kapcsolatos kötelezõ rendszabályok

2.1. Alapelvek

2.1.1. Általános szabályok

A hálózaton nem a porosz, hanem az amerikai elvek érvényesülnek, azaz mindent szabad ami nem tilos, és másnak nem okoz kárt. Bizonyos cselekedetek azonban számítógéppel való visszaélésnek minõsülnek. Ezek elkövetõi felelõsek a károk megtérítéséért, és korlátozó intézkedések alá eshetnek. Ezek lehetnek a számítógépen privilégiumok megvonása, valamely számítógép, illetve a hálózat használatából való kizárása. Ha ez szükséges, az érvényes törvények, rendeletek szerint polgári per indítása is szóba jöhet.

A számítógépeket és a hálózatot az Egyetem üzemelteti. A gépek használatára az Egyetem jogosít, a többfelhasználós publikus gépekre a felhasználói azonosítót az Információtechnológiai Központ, illetve az általa foglalkoztatott rendszergazda adja ki. Kari, tanszékcsoporti és tanszéki gépeken az adott egység vezetõje által foglalkoztatott rendszergazda jogosult ugyanerre. Az egyetemi publikus gépekért legfelsõ fokon az információtechnológiai igazgató, az egyes fent nevezett egységszintû gépekért legfelsõ fokon az adott egység vezetõje felelõs.

A gépek csak az Egyetemmel kapcsolatos tevékenységre használhatók, az Egyetem szándékainak megfelelõen. Az accountokat (felhasználói azonosítókat), a hálózatot, és annak erõforrásait külön írásos engedély nélkül tilos kereskedelmi vagy egyéb nem egyetemi célra használni. Azok használatából a felhasználónak jövedelme nem származhat.

2.1.2. Gépek üzemeltetése

A számítógépet az azzal megbízott személy üzemelteti, aki azonos az adott gép hálózati bejelentõjében megnevezettel. A gép rendeltetésszerû mûködéséért õ a felelõs. Az operációs rendszer file-jai az õ felügyelete alatt vannak. A felhasználó file-jai a felhasználóhoz tartoznak. Ezért tilos a rendszeradminisztrátor tudomása nélkül:

A rendszer file-jainak átvitele bármely más gépre.

A rendszer területére file-ok felmásolása bármely más géprõl.

A rendszer file-jainak megváltoztatása, jogosulatlan elérése

Tulajdonosuk tudomása nélkül, illetve a rendszeradminisztrátor engedélye nélkül tilos valamely felhasználó:

File-jainak elolvasása

File-jainak átvitele bármely más gépre, az õ területére file-ok felmásolása, azok módosítása.

A rendszeradminisztrátornak tilos a felhasználó file-jainak nyilvánosságra hozatala.

Tilos a számítógépnek vagy szoftverének jogsértõ használata.

2.2. Üzemeltetés

2.2.1. Az üzemeltetés jogai

Annak érdekében hogy az Egyetem számítógépes rendszere védett legyen jogosulatlan használat, illetve károkozás ellen, az üzemeltetés (a hálózat és a publikus gépek esetén a Számítógép Hálózati Központ, adott egységhez tartozó gép esetén a rendszergazda) fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolt esetben bárkit a gép és a hálózat használatából kizárjon; megnézzen, lemásoljon vagy izoláljon bármely file-t amely kapcsolatban lehet a rendszer vagy a hálózat jogosulatlan használatával. Az ilyen módon tudomására jutott információt az üzemeltetésnek hivatali titokként kell kezelnie. Az üzemeltetés fenntartja magának azt a jogot hogy a számítógépes rendszereket és a hálózatot bármikor ellenõrizze, leállítsa vagy átkonfigurálja, illetve fenntart magának bármely egyéb intézkedési jogot, amely szükséges lehet az egyetem számítógépes erõforrásainak megvédéséhez, és a további mûködés biztosításához.

2.3. Jogsértések általában

2.3.1. Tiltott tevékenységek

Az érvényes jogszabályok szerint tilosak az alábbiak.

2.3.1.1. Levéltitok

Mások leveleinek elolvasása évszázadok óta hagyományosan tilos. Ez az elektronikus leveleknél is így van. Tehát ez levéltitok megsértésének minõsül, ezért a BTK hatáskörébe esik.

2.3.1.2. Szerzõi jogok

A szellemi alkotásokat hagyományosan szerzõi jogok védik. Erre a védelemre nevének megadásával automatikusan jogosult a szerzõ. A szerzõi jogok védelmére nemzetközi egyezmények vonatkoznak, melyek Magyarországon is érvényesek. Az Egyetem nem nézheti el ezek megsértését. "Copyright" által védett szoftvert csak az idevonatkozó szerzõdéssel összhangban lehet használni. Gyári programok lemásolása az Egyetem bármely gépérõl és annak máshol való használata (akár egyetemen belûl is) tehát a szerzõi jogok megsértése, ezért a BTK hatáskörébe esik. (A jelenleg hatályos törvények szerint a büntetés maximuma két év, különösen súlyos esetben 5 év.)

2.3.1.3. Károkozás

A számítógépek és a hálózat normális mûködésének lehetetlenné tétele, a gép tönkretétele szándékos károkozás a BTK-ba ütközõ cselekedet, amely a hálózat használati jogának megvonásán túl büntetõjogi következményekkel jár.

2.4. Jogsértések és etikai szabályok részletezése

2.4.1. Etikai szabályok

Az elsõ fejezetben leírt alapelvek alkalmazásával adódnak az alábbi példák. (Ezek alól indokolt esetben az illetékes adminisztrátor felmentést adhat.) A fentiek értelmében az egyetemi hálózati etikai követelmények szerint részletezve nemkívánatosak tehát például a következõk:

2.4.1.1. Bejelentkezési kísérletek más gépre

Etikusnak tekinhetõ a guest account (password nélkül, illetve "guest" jelszóval) és az anonymous ftp server kipróbálása. Igen barátságtalan dolog a root illetve system account-on való kopogtatás. Különösen visszataszító, ha a bejelentkezési/betörési kísérletek külföldi gépre történnek, ennek ugyanis az is lehet a következménye, hogy az egész egyetemet letiltják a hálózatról.

2.4.1.2. Betörési kísérletek

Tilos a gép biztonsági rendszerében levõ hibák kihasználásával privilégiumok szerzése. Amennyiben a sikeres betörést az elkövetõ a rendszeradminisztrátor tudtára hozza, mielõtt az rájönne, és semmilyen károkozás nem történt, amnesztiában részesül, hiszen hozzájárult a rendszer biztonságának növeléséhez.

2.4.2.3. Idegen account használata

Más accountjának használata még annak engedélyével is tilos.

2.3.2.4. Account kölcsönadása

Az account kölcsönadása (jelszó átruházása) tilos.

2.4.2.5. Idegen jelszó kiderítése

Más valaki jelszavának kiderítésére irányuló kísérletek tiltottak.

2.4.2.6. A file tulajdonosainak jogai

Tilos bármely file átvitele átvitele más gépre vagy accountra a file tulajdonosának tudomása, szándéka nélkül. Lehet természetesen, hogy a tulajdonosnak éppen az a szándéka, hogy bárki olvashassa, lemásolhassa azt a file-t, ekkor ezt az erre utaló konvenciókkal jeleznie kell. (Anonymous ftp server, guest account, gopher server, stb.)

2.4.2.7. Egyéb visszaélések

Tilos a számítógépnek vagy szoftverének másokat sértõ használata. Tilos a számítógépes zaklatás. (Az olvasót felháborító levelek, képek, fenyegetõ üzenetek küldése.) Tilos mások munkájának akadályozása.

2.4.2.8. Profit orientált tevékenység

Tilos a szoftverfejlesztés eladás céljára, vagy általában bármely erõforrás használata olyan módon, hogy errõl az üzemeltetésnek nincs tudomása.

2.4.2.6. Erõforrások pazarlása

Tilos az erõforrások pazarlása másokat akadályozó mértékben. Tilos a jogosított személyek megakadályozása jogos tevékenységükben.

2.4.2.10. Informatikai eszközök módosítása

Tilos a terminálok, számítógépek, vagy bármely ezekhez kapcsolt berendezés engedély nélküli megbontása, kikapcsolása, hálózati konfiguráció megváltoztatása. Tilos a hálózati cím illetve szoftver mûködési paraméterek megváltoztatása. Probléma esetén keresse az épületfelelõst!

2.4.2.11. Hirdetések

Csak magánhirdetés adható fel. Ügynöki tevékenység tilos. Pilótajáték szervezése tilos.

2.4.2.12. Sornyomtató listák

Tilos más printer listájának elvitele illetve kidobása.

2.4.2.13. Levélküldés

Tilos levél küldése hamis feladóval, vagy hamis címmel.

2.5. Gépek használata (Illik-nem illik.)

Az itt felsoroltak nem szankcionáltak, csupán íratlan szabályok, de ha tudunk róluk és betartjuk õket, nem okozunk kellemetlenséget másoknak.

Az, hogy el lehet olvasni egy file-t, nem jelenti azt, hogy el is kell olvasni.

Hallgatónak, vagy nem az illetõ tanszékhez tartozónak, stb. át kell adnia a helyét az oda tartozónak.

Lock-olt terminált nem szabad hosszú ideig otthagyni, mert akkor más nem tudja használni.

A felhasználónak takarékoskodnia illik a rendszer erõforrásaival. Lehetõleg minél elõbb törölnie/purgálnia kell azokat a file-okat, melyekre nincs szüksége. Nem illik indokolatlanul sok login session-t használni. Lehetõleg ne futtassunk interaktívan hosszú, számolásigényes jobokat.

Guest account-alá, nyomós ok nélkül file-okat felmásolni nem szabad. Jelszavát megváltoztatni nem szabad.

Nyomós ok nélkül nem illik ismeretleneket talk paranccsal zavarni.

News cikkekre a válaszokat rendesen alá kell írni.

Nagy file-okat külföldrõl csak kora reggeli, késõ esti vagy éjszakai órákban illik másolni. Másolás elõtt ellenõrizni kell, megvan-e a file az ftp.elte.hu gépen.

A felhasználónak mindent meg kell tennie a rendszer védelméért. Ennek érdekében elsõsorban megfelelõ jelszót kell választania. Azaz, nem szabad olyan jelszót választani, ami egy szótárban benne lehet. Az ilyen jelszavakat megfelelõ program három perc alatt találja meg. Nem szabad olyan jelszót adni ami a környezetbõl kideríthetõ (telefonszám, rendszám, barátnõ neve).

2.6. Szankciók

2.6.1. Szankciók meghozatalára jogosultak

Az egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a fenti szabályokat megsértõkkel szemben eljárjon. Az egyes eseteket a rendszergazdák kollégiumának képviselõi mérlegelhetik. Esetenként az egyetem Információtechnológiai Igazgatójának van döntési/felülvizsgálati joga, döntése ellen fellebezéssel az egyetem rektorához lehet fordulni.

2.6.2. Szankciók fajtái

A szabályok megsértése esetén elsõ esetben a felhasználót figyelmeztetni kell. Különösen súlyos esetben, illetve ha másodszor forul elõ jogsértés, az üzemeltetõ a dokumentumokat írásban átadja a szervezeti egység. ill. a Hálózati Központ vezetõjének. A döntés meghozataláig a gép, illetve a hálózat üzemeltetõje köteles a használati jogot ideiglenesen megvonni, és súlyos esetben az illetõ az egyetem összes gépérõl és a hálózatáról kitiltható. A szankciókat az egyetem Információtechnológiai Igazgatója mérlegeli és felülvizsgálhatja, ami ellen fellebbezéssel az egyetem rektorához lehet fordulni. Ha szükséges, az egyetem fegyelmi eljárást, polgári jogi pert is indíthat.

2.6.3. Ezen szabályozás hatásköre

A fentiek az ELTE alkalmazottai által üzemeltetett és az ELTENET-re kötött gépekre vonatkoznak. Az egyetem számítógépei és a hálózat csak a fenti szabályokkal összhangban használhatók, és a rendszer használatbavételével a felhasználó jelzi, hogy az ezekben foglaltakkal egyetért.

2.7. Rendszergazdák kollégiuma

A rendszergazdák kollégiumának célja az egyetemi hálózaton levõ gépek adminisztrációjának összehangolása. A Kollégium ugyancsak köteles eljárni az etikai elvek megsértésével kapcsolatos ügyekben, ha az érintettek ezt úgy kivánják. A Kollégium döntését az egyetem Informatikai Igazgatója felülbírálhatja.

2.7.1. A rendszergazdák szerepe

A Számítógép Hálózati Központ a nemzetközi hálózat használati szabályokkal összhangban lévõ ajánlásait, és a tiltott tevékenységek listáját megküldi a rendszergazdáknak. Az SZHK természetesnek veszi a rendszergazdák részérõl a szerzõi jogokkal kapcsolatos jogszabályok ismeretét. Ezzel kapcsolatban a rendszergazdákat külön tájékoztatóval nem látja el, de szükség esetén, ha az adott rendszergazda az SZHK-hoz fordul, minden tájékoztatást megkap a jogszabályokkal kapcsolatban.

Jóváhagyom

1995 március 1.

Dr. Cseresznyés László

egyetemi fõigazgató